INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, IČO 36 805 009, IČ DPH SK2022410445, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46948/B (ďalej len „HT CAPITAL“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Kontakt mail: info@x-pel.eu , tel.: +421 908 811 611

2. Účel spracúvania osobných údajov
Spoločnosť HT CAPITAL spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti HT CAPITAL), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
Spoločnosť HT CAPITAL spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Spoločnosť HT CAPITAL spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti HT CAPITAL (vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov – napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).
Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania marketingových informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HT CAPITAL je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti HT CAPITAL.
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely registrácie a prevádzky e-shopu je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HT CAPITAL je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti HT CAPITAL je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HT CAPITAL je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou HT CAPITAL.

4. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcami osobných údajov sú a/alebo môžu byť nasledovné osoby:
• Spoločnosť AW TAX, s. r. o., so sídlom Kukučínová 163, 901 01 Malacky, IČO 47 198 656 ,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 89860/B ako sprostredkovateľ,
• Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 31 329 217,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3215/B ako sprostredkovateľ,
• Spoločnosť IN TIME, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 31 342 621 ,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4376/B  ako sprostredkovateľ,
• Spoločnosť DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch   18
831 06  Bratislava-Rača, IČO 47 927 682 ,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 100759/B ako sprostredkovateľ,
• servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externí právni zástupcovia, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti HT CAPITAL.

5. Doba uchovávania osobných údajov
V závislosti od účelu, na ktorý sú spracúvané osobné údaje platí, že osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru (vrátane pokrytia záručnej lehoty na dodaný tovar), resp. sú osobné údaje spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti HT CAPITAL:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle

7. Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Prevádzkovateľ serveru www.x-pel.eu spoločnosť HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, IČO 36 805 009, IČ DPH SK2022410445, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46948/B, týmto vyhlasuje a súčasne sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné, nie sú poskytované žiadnym iným subjektom a garantuje, že nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane. Spracované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu. Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode www.x-pel.eu a/alebo odoslaním záväznej objednávky bezvýhradne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov k marketingovým účelom. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a slúžia k realizácii, prevedeniu potrebných účtovných operácií a zaúčtovanie platieb  kupujúceho za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s kupujúcim.
Ak sa prihlásite do eshopu www.x-pel.eu, máte možnosť si preveriť aké dáta o Vás evidujeme a máte možnosť ich zmeniť.